Algemene Voorwaarden ParcelParcel Netherlands B.V.

Preambule

Belangrijke informatie

ParcelParcel Netherlands B.V. is alleen bemiddelaar tussen opdrachtgever/verzender - ontvanger en opdrachtgever/verzender - vervoerder, ongeacht de manier waarop betaling tussen partijen is overeengekomen. ParcelParcel Netherlands B.V. treedt in geen geval op als vervoerder, verzender of ontvanger. Eventuele uitvoeringshandelingen die ParcelParcel Netherlands B.V. verricht in het kader van haar dienstverlening als bemiddelaar, op welke manier dan ook tot stand gekomen, die hieraan als contrair zouden kunnen worden begrepen, worden geacht te zijn uitgevoerd door ParcelParcel Netherlands B.V. als goede belangenbehartiger (‘goed huisvader’) uit naam, voor rekening en in opdracht van wederpartij/opdrachtgever/verzender.

De Algemene Voorwaarden van ParcelParcel Netherlands B.V. zijn van toepassing op alle diensten en transacties tussen ParcelParcel Netherlands B.V. en wederpartijen. Wederpartijen die gebruik maken van de diensten van ParcelParcel Netherlands B.V. moeten deze Algemene Voorwaarden goed lezen en moeten zich ter bescherming van hun belangen van dekkende verzekering(en) voorzien.  

In deze Algemene Voorwaarden sluit ParcelParcel Netherlands B.V. aansprakelijkheid uit van ParcelParcel Netherlands B.V. en haar werknemers of door ParcelParcel Netherlands B.V. ingezette derden voor verlies, schade en vertraging in bepaalde omstandigheden. ParcelParcel Netherlands B.V. beperkt aansprakelijkheid tot aangegeven bedragen in het geval dat de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) wordt aanvaard en vereist kennisgeving van vorderingen binnen strikte tijdslimieten.

Artikel 1 Algemeen

1.1

ParcelParcel Netherlands B.V. (hierna ParcelParcel), eveneens handelend onder de handelsnamen: ParcelParcel.nl, ParcelParcel.com en ParcelParcel, is statutair gevestigd te Naarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder dossiernummer 58555935.

1.2

De tekst uit de “Preambule; belangrijke informatie” maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) van ParcelParcel en is daarmee onlosmakelijk verbonden.  

Artikel 2 Definities

2.1

Onder ParcelParcel wordt in ieder geval begrepen:

 • ParcelParcel Netherlands B.V.

 • ParcelParcel Group

 • ParcelParcel.nl

 • ParcelParcel.com

 • ParcelParcel.io

 • MyParcelParcel

 • haar medewerkers

2.2

Onder wederpartij wordt in ieder geval begrepen (niet-limitatief):

 • verzender

 • ontvanger

 • leverancier

 • vervoerder

 • opdrachtgever

 • klant

 • gebruiker

 • rechtsopvolger van wederpartij

De wederpartij kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn, die mondeling, of schriftelijk, of via de website van ParcelParcel of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door ParcelParcel aangeboden goederen of diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.

2.3

Onder overeenkomst wordt in ieder geval begrepen (niet-limitatief):

 • voor het leveren van goederen en/of diensten

 • voor bemiddeling en/of adviezen en/of software

 • voor webdiensten, die zijn of worden geleverd of ter beschikking worden gesteld door ParcelParcel aan de wederpartij

 • van inkoop, verkoop en/of opdracht

 • voor de werkzaamheden, die ParcelParcel voor de wederpartij verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten

Artikel 3 Algemene Voorwaarden

3.1

De AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Almere onder het in artikel 1.1 genoemde dossiernummer.

3.2

De AV zijn van toepassing op de rechtsverhouding en maken deel uit van en geven de bepalingen weer die gelden voor alle te sluiten en gesloten overeenkomsten tussen ParcelParcel en haar wederpartijen, ongeacht de vestigingsplaats van wederpartij en ook ongeacht de plaats waar deze tot stand zijn gekomen hetzij ten uitvoer dienen te worden gebracht, tenzij hiervan schriftelijk en door beide partijen ondertekend is afgeweken.

3.3

Voorts zijn deze AV van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, prijscouranten, offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden van ParcelParcel en haar medewerkers inzake de verkoop, de levering van diensten en/of goederen, het uitvoeren van adviesopdrachten en/of de bemiddeling in vervoer en/of logistieke diensten tussen ParcelParcel en wederpartijen c.q. rechtsopvolger(s).

3.4

Door het schriftelijk en/of mondeling plaatsen en/of bevestigen van enige opdracht op welke wijze dan ook, aanvaardt de wederpartij deze AV, onverkort de overige door ParcelParcel aangeboden wijzen, waaronder via elektronische weg (bijvoorbeeld web, email) van aanvaarding van deze AV.

3.5

De voorwaarden van de wederpartijen worden niet op voorhand aanvaard, ook al hebben deze expliciet naar de eigen voorwaarden verwezen. Bij samentreffen van door wederpartijen gebruikte (algemene) voorwaarden en de onderhavige AV zullen de laatste prevaleren, tenzij ParcelParcel de andere voorwaarden vooraf, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk en door ParcelParcel ondertekend, heeft aanvaard.

3.6

Met deze AV vervallen alle voorheen gepubliceerde bepalingen en voorwaarden van ParcelParcel. ParcelParcel behoudt zich het recht voor om haar AV eenzijdig te wijzigen, aan te passen, te veranderen of aan te vullen zonder kennisgeving vooraf.

3.7

ParcelParcel heeft altijd het recht op strikte naleving van de bepalingen uit haar AV. Van dit recht doet ParcelParcel op geen enkele manier afstand.

3.8

De AV zijn bij het aangaan van een overeenkomst tussen ParcelParcel en haar wederpartij bekend bij beide partijen. Daarom zijn deze AV gepubliceerd in zowel gedrukte vorm als elektronisch op de websites www.parcelparcel.nl, www.parcelparcel.com. De elektronische versie op de website van ParcelParcel prevaleert boven de gedrukte vorm. Op eerste verzoek van de wederpartij wordt een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden toegezonden.

3.9

Als deze AV in een andere taal dan de Nederlandse zijn gesteld, dan zal bij enig verschil van inhoud of strekking de Nederlandse tekst prevaleren.

3.10

Bij conflict tussen enige bepaling uit deze AV en enig dwingendrechtelijke bepaling uit de Nederlandse wet, blijven de overige bepalingen uit deze AV onverminderd van kracht. ParcelParcel zal de nietige bepaling vervangen door een bepaling die wettelijk geoorloofd is en zoveel mogelijk met de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

3.11

Met betrekking tot de diensten en dienstverlening waarin ParcelParcel bemiddelt, zijn de onderstaande voorwaarden in ieder geval van toepassing op de diensten en overeenkomsten van de vervoerder en maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen de verzender :

 • De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), laatste versie, inzake nationaal vervoer van zaken over de weg.

 • De CMR (voor Nederland eveneens de art. 8:40 t/m 8:52 BW) inzake internationaal vervoer over de weg en gecombineerd vervoer.

 • Bij luchtvervoer is het Verdrag van Warschau op 12 oktober 1929 van toepassing en de wijziging daarop die te Den Haag op 28 september 1955 heeft plaatsgevonden en bij aanvullende protocollen van het Verdrag van Montréal 1999 is geregeld.

 • Voor douanewerkzaamheden gelden de Nederlandse Expeditievoorwaarden, algemene voorwaarden FENEX 2004, laatste versie.

 • Voor logistieke activiteiten gelden de PD (Physical Distribution) voorwaarden 2000 van TLN, laatste versie.

 • De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 2002 (AVK), laatste versie.

Alle genoemde voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en zullen op verzoek worden toegezonden. De in de bovengenoemde voorwaarden opgenomen forumkeuze-clausules zijn niet van toepassing. Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten en/of wettelijke regelingen en condities aansprakelijkheden ongeregeld laten, gelden ter zake de onderhavige AV. Bij conflict tussen de voornoemde voorwaarden met de onderhavige voorwaarden prevaleren de AV van ParcelParcel.

3.12

ParcelParcel heeft altijd het recht om de bepalingen van de voorwaarden van derden toe te passen, indien deze betrekking hebben op het uitvoeren van werkzaamheden die relevant zijn voor de desbetreffende uitvoerende partij.

Artikel 4 Aanbod en aanvaarding

4.1

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van ParcelParcel in brochures, prijscouranten, websites of in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt. Offertes met betrekking tot de diensten van ParcelParcel zijn gebaseerd op de informatie, welke door de wederpartij/opdrachtgever zijn verstrekt.

4.2

Wederpartij staat ervoor in dat deze naar beste weten en kunnen alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht door ParcelParcel en door derden heeft verstrekt.

4.3

ParcelParcel zal de door haar te verrichten opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. Dit houdt in dat er géén resultaatsverbintenissen worden aangegaan.

4.4

De wederpartij aanvaardt de offertes van ParcelParcel door het plaatsen van een opdracht, hetgeen zowel schriftelijk als mondeling kan geschieden of door het ondertekenen van een overeenkomst, dan wel via de website of per e-mail. ParcelParcel is door een opdracht slechts gebonden indien en voor zover deze schriftelijk door ParcelParcel is bevestigd, of ParcelParcel met de uitvoering daarvan is begonnen.

4.5

Zonder toestemming van ParcelParcel kan een opdracht van de wederpartij niet worden herroepen. ParcelParcel heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren. Een weigering van een opdracht om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de wederpartij tegen of ten aanzien van ParcelParcel.

4.6

Mondelinge toezeggingen door haar medewerkers en door haar in haar opdracht werkende adviseurs, vertegenwoordigers, tussen- en/of hulppersonen binden ParcelParcel slechts indien deze schriftelijk en door haar ondertekend zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen, kosten en tarieven

5.1

De opdrachten worden uitgevoerd tegen de op het moment van (af)levering door ParcelParcel algemeen gehanteerde prijzen en condities, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2

Wordt in deze AV gesproken over prijs, tarieven, kosten, financiële verplichting, bedrag en/of waarde zonder meer, dan moet hieronder worden verstaan de waarde uitgedrukt in Euro’s (EUR), exclusief (eventueel) verschuldigde:

 • omzetbelasting (BTW)

 • opslagkosten

 • verzendkosten

 • recall- of transportkosten

 • verzekeringskosten

 • bankgarantiekosten

 • douaneboetes

 • arbeidskosten

 • ontwikkelingskosten

 • reproductiekosten

 • materiaalkosten

 • verpakkingskosten

 • brandstoftoeslagen

 • invoerrechten

 • belastingen of andere heffingen

 • valutaschommelingen

 • reistijd, reis- en verblijfkosten

 • toeslagen van vervoerders die voortvloeien uit het laden of lossen van goederen buiten de normale werkuren of in het weekend of op feestdagen of enige andere oorzaak en

 • andere kosten, welke in verband met de opdracht en/of overeenkomst verschuldigd zijn,

tenzij anders is vermeld in aanbiedingen, prijscouranten, offertes, opdrachtbevestigingen of webdiensten. Gehanteerde prijzen op de website van ParcelParcel en per ander medium geoffreerd, zijn indicatief. Hieraan kunnen géén rechten worden ontleend en binden ParcelParcel niet. ParcelParcel kan voor opdrachten een minimum orderbedrag hanteren.

5.3

Indien tussen partijen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1 een andere prijs is overeengekomen dan de werkelijke prijs op het moment van (af)levering en er na datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, ongeacht de reden daarvoor, een verhoging hebben ondergaan, is ParcelParcel gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, indien en voor zover de verhoging redelijk is, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat het een vaste prijs betreft.

5.4

ParcelParcel is niet verplicht om zekerheid te stellen uit eigen middelen voor de betaling van vracht, rechten, heffingen, boetes, belastingen en/of andere kosten, indien deze worden vereist met betrekking tot een zending. Alle gevolgen van het niet of niet direct voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de wederpartij/opdrachtgever.

5.5

ParcelParcel betaalt de in artikel 5.2 en verder gehanteerde kosten soms vooruit en belast deze door aan de wederpartij/opdrachtgever. Hiervoor brengt ParcelParcel standaard 6% voorschotprovisie met een minimum van EUR 10,- in rekening. Indien de wederpartij/opdrachtgever het bedrag direct of vooruit betaalt, wordt er door ParcelParcel géén voorschotprovisie in rekening gebracht. Indien deze kosten met betrekking tot een zending meer dan EUR 1.000,- bedragen, dan wordt contact opgenomen met de wederpartij/opdrachtgever. De wederpartij/opdrachtgever wordt dan verzocht de kosten per direct te voldoen alvorens de zending wordt afgehandeld.

Alternatief is een schriftelijke bevestiging van de wederpartij/opdrachtgever dat de kosten inclusief 6% voorschotprovisie met een minimum van EUR 10,- worden geaccepteerd en deze instemt met automatische incasso. Wederpartij/opdrachtgever kan door ParcelParcel worden verzocht om de uit 5.2 en verder genoemde kosten vooruit te betalen als zijnde borgstelling waarbij ParcelParcel, indien nodig, een schatting maakt van het totaalbedrag. De werkelijke kosten worden achteraf verrekend met deze borgstelling.

5.6

De wederpartij/opdrachtgever zal, te allen tijde, aan ParcelParcel alle kosten vergoeden die ten gevolge van de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd, zoals: onjuist geheven tarieven, meet- en weegverschillen en die kosten, welke door een derde partij in het kader van de opdracht in rekening gebracht kunnen worden als - bijvoorbeeld en niet limitatief gesteld - toeslagen voor huisadressen, adrescorrecties, lokale belastingen, opslagkosten, invoerrechten, brokerkosten, kosten die worden gemaakt door een al dan niet door de vervoerder ingeschakelde (inklarings)agent etcetera. Dit is ook van toepassing op in het bestemmingsland van toepassing zijnde (lokale) kosten als in art. 5.2 vermeld die van overheidswege of andere redenen niet kunnen worden verhaald bij de ontvanger.

Artikel 6 Facturering en betaling

6.1

De wederpartij zal, zonder enig beroep op opschorting of schuldvergelijking, aftrek of verrekening, alle betalingen aan ParcelParcel op de op de factuur voorgeschreven wijze voldoen door middel van een wettig betaalmiddel binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of op de factuur een andere termijn wordt vermeld.

6.2

Betaling dient onmiddellijk, zonder enig beroep op opschorting of schuldvergelijking, aftrek of verrekening, te geschieden bij boekingen via de website door middel van de overeengekomen wijze van betaling, te weten een doorlopende automatische machtiging of betaling per (company) credit card, iDeal, PayPal, of via andere op de website aangeboden betaalvormen, ofwel binnen acht dagen na factuurdatum op een door ParcelParcel aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

6.3

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur/declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

6.4

In geval van automatische incasso dient de wederpartij zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

6.5

Eventuele kortingen, bonussen, fees en dergelijke zijn slechts verschuldigd indien de wederpartij heeft voldaan aan de nakoming van zijn verplichtingen jegens ParcelParcel.

6.6

Indien de verschuldigde factuur door de wederpartij niet binnen de bepaalde termijn is voldaan aan ParcelParcel, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd aan ParcelParcel, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Voorts worden alle aan/bij ParcelParcel openstaande vorderingen van wederpartij terstond opeisbaar.

6.7

Alle door ParcelParcel en door haar eventueel in te schakelen derden te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het innen van het (de) verschuldigde bedrag(en), komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 75,-. Bovendien heeft ParcelParcel het recht om een toeslag bij te late betaling in rekening te brengen van EUR 15,- per factuur voor de bijkomende administratieve kosten.

6.8

Alvorens tot leveringen en/of uitvoering van haar verplichting jegens de wederpartij over te gaan, is ParcelParcel te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde bedragen, of een vervangende zekerheid in de door haar gewenste vorm, van wederpartij te verlangen.

6.9

Indien betaling achterwege blijft of de wederpartij gedurende een opdracht onvoldoende kredietwaardig blijkt, dan kan ParcelParcel met beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van een opdracht opschorten tot aan het moment dat zekerheid is gesteld. ParcelParcel is alsdan gerechtigd de toegang van wederpartij tot de (web)diensten tijdelijk op te schorten, totdat de verplichtingen door de wederpartij zijn nagekomen.

6.10

Indien de wederpartij een factuur betwist, dient deze binnen vijf dagen na factuurdatum zijn bezwaar schriftelijk aan ParcelParcel mee te delen.

6.11

Een bewijs van aflevering (POD) of (CMR-)vrachtbrief kan maximaal tot 30 dagen na aflevering bij ParcelParcel worden opgevraagd. Voor een papieren bewijs van aflevering wordt EUR 17,50 per zending in rekening gebracht. Het niet kunnen beschikken over een bewijs van aflevering (POD) of (CMR-) vrachtbrief, levert voor de wederpartij/opdrachtgever nooit een opschortingsrecht op ten aanzien van de verschuldigdheid van de betaling of van de betaling zelf.

6.12

ParcelParcel is gerechtigd, al dan niet geautomatiseerd, de in de (web)diensten ingevoerde gegevens uit te lezen en deze aan te wenden om tot een correcte calculatie en facturatie aan de wederpartij te komen.

6.13

ParcelParcel houdt zich het recht voor om uitgaande facturen digitaal op te maken en volledig elektronisch, in PDF-bestand, te verzenden. Indien gewenst kan op verzoek een papieren factuur worden verzonden. Hierop zijn administratiekosten van toepassing.

6.14

ParcelParcel behoudt zich het recht voor in het geval van betaling op factuurbasis een Limit Balance te activeren en de hoogte hiervan naar eigen inzicht te wijzigen. ParcelParcel is gerechtigd deze Limit Balance eenzijdig te wijzigen, aan te passen, te veranderen of aan te vullen zonder kennisgeving vooraf.

6.15

ParcelParcel kan voor annulering van de boeking door de wederpartij 70% van het overeengekomen vrachttarief in rekening brengen met een minimum van EUR 15,-.

6.16

Indien een zending bij de eerste aflevering niet afgeleverd kan worden, kan de tweede (en eventueel volgende) aflevering(en) in rekening worden gebracht, indien niet anderszins schriftelijk bepaald.

6.17

Indien een zending bij het eerste afgesproken ophaalmoment  (pickup) niet gereed is, worden er pickupkosten met een minimum van EUR 15,- in rekening gebracht.

Hier vallen ook onder (niet limitatief):

 • verzending niet gereed/niet-conform (vervoerderseisen) verpakt

 • foutief ophaaladres opgegeven

 • niet-tijdig geannuleerd

 • andere reden waardoor de pickup niet (tijdig) kon plaatsvinden

6.18

Wederpartij dient het correcte e-mailadres op te geven voor de facturatie. Indien blijkt dat facturen niet worden ontvangen, dient wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum ParcelParcel te voorzien van het correcte e-mailadres. Bij nalaten worden  de hieruit voortvloeiende kosten verhaald op wederpartij.

Artikel 7 Verzender, ontvanger, zending en vervoer

7.1

In dit artikel zijn de verschillende voorwaarden en verplichtingen opgenomen die van toepassing zijn op de verzender en de ontvanger betreffende de zending en het vervoer hiervan. Zendingen kunnen o.a. bestaan uit documenten, pakketten, pallets, lucht-, zeevracht en overige goederen welke dienen te worden vervoerd.

7.2

De verzender en/of ontvanger zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens die zijn ingevuld in de boekingsapplicatie en op de vrachtbrief. Er dient zorg voor te worden gedragen dat op alle zendingen de juiste contactinformatie wordt aangegeven van de verzender en de ontvanger.

7.3

De verzender is verantwoordelijk en verplicht ervoor te zorgen dat de vereiste documenten en instructies voor verzending, en indien van toepassing voor ontvangst, tijdig in bezit zijn van ParcelParcel en/of de vervoerder alsmede lokale autoriteiten in oorsprongs- of bestemmingsland. De verzender garandeert dat de zending voldoet aan deze verantwoordelijkheid en/of de voorwaarden, beperkingen of verplichtingen van ParcelParcel en/of de vervoerder, zoals afmetingen, gewicht, inhoud en waarde van de zending. Deze informatie is o.a. via de website beschikbaar.

In géén geval zal ParcelParcel worden verplicht te onderzoeken of de informatie of de zending voldoet aan deze verantwoordelijkheid en/of de voorwaarden, beperkingen of verplichtingen van ParcelParcel en/of de vervoerder. ParcelParcel is in geen geval aansprakelijk voor schade op wat voor manier dan ook ingeval van niet voldoen van de verzender of door deze ingeschakelde derden aan de genoemde verantwoordelijkheid en/of voorwaarden, beperkingen of verplichtingen van ParcelParcel en/of de vervoerder alsmede lokale autoriteiten in oorsprongs- of bestemmingsland.

7.4

De verzender dient de zending zodanig te verpakken en te labelen, dat de inhoud wordt beschreven, geclassificeerd en dat deze vergezeld gaat van de benodigde verzendingsdocumenten, welke van geval tot geval kunnen verschillen, om te voldoen aan de eisen van de (internationale) vervoerder en de (internationale) wet. Voorts dient de verpakking bestand te zijn tegen de gebruikelijke behandeling, de gebruikelijke vervoermethodes en tegen de vervoermethodes die door de in te schakelen vervoerder worden gehanteerd.

7.5

In het geval van een zending binnen de Europese Unie waarbij de ontvanger de betalende partij is, dient het correcte BTW- en/of EORI-nummer van de verzender en dat van de ontvanger vermeld te worden.

7.6

De verzender dient bij alle zendingen bestemd voor export een correcte (verkoop)factuur in vijfvoud (Commercial of Proforma Invoice) bij te voegen, waarop op een correcte manier wordt vermeld:

 • het factuuradres met een KvK- en BTW- en/of EORI-nummer

 • een volledige en duidelijke beschrijving van de handelsartikelen of –goederen

 • de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)-code (de eerste zes cijfers van de Harmonised System (HS)-code

 • oorsprongsland van de handelsartikelen of –goederen

 • het correcte gewicht van de bewuste zending

 • materiaalomschrijving

 • gebruiksdoel van het product

 • doel van de verzending

7.7

De verzender is verplicht om ervoor te zorgen dat de zending op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking staat van de vervoerder. Het uitblijven van deze verplichting kan tot schade leiden. Zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, is de verzender verplicht de kosten van de schade te voldoen, met een minimum van EUR 25,- per zending of indien het een annulering betreft de kosten als bepaald in art. 6.15.

7.8

ParcelParcel en/of de vervoerder zijn niet gehouden, maar wel gerechtigd, met alle daartoe beschikbare middelen te onderzoeken dan wel de zending te (laten) openen voor inspectie, of de door de verzender gedane opgaven juist en volledig zijn. De verzender kan worden verzocht om de zending open aan te bieden. De verzender accepteert van ParcelParcel en/of de vervoerder dat zij deze veiligheidsmaatregelen kunnen (laten) uitvoeren.

7.9

ParcelParcel accepteert géén zending waarvan het vervoer, de opslag of de verwerking verboden is door enige wet- of regelgeving van het land van herkomst, bestemming of van enig transito land of door de vervoerder als zodanig is uitgesloten.

7.10

Zendingen mogen ten principale:

 • géén goederen bevatten die volgens de nationale en internationale wetgeving verboden zijn

 • géén goederen bevatten die voor mensen en dieren gevaarlijk zijn

 • géén goederen bevatten die op grond van hun eigenschappen of de wijze waarop ze verpakt zijn een gevaar kunnen opleveren voor andere goederen die in hetzelfde transport worden vervoerd.

Niet toegestaan zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen:

 • edelstenen

 • edelmetalen

 • juwelen

 • geld

 • cheques

 • spaarbankboekjes

 • bankpassen

 • credit cards

 • entreekaarten

 • effecten

 • obligaties

 • certificaten van aandelen

 • opties

 • akten

 • schuldbrieven

 • vergunningen

 • paspoorten

 • postzegels

 • unieke kunstvoorwerpen

 • kunstvoorwerpen

 • antiquiteiten

 • uurwerken

 • sleutels

 • persoonlijke bezittingen

 • bederfelijke of bevroren voedingswaar

 • alcohol (uitgezonderd alcoholhoudende drank)

 • tabak en tabaksproducten

 • drugs (bij de wet verboden verdovende middelen)

 • geneesmiddelen

 • pornografisch materiaal

 • bij de wet verboden publicaties

 • dieren levend of dood (met inbegrip van vogels, vissen, insecten, larven, poppen etcetera)

 • dierlijke organen en delen zoals: bont, ivoor

 • planten

 • zaden

 • bruin- en witgoed

 • vuurwapens en ander wapentuig waaronder munitie

 • vuurwerk

 • explosieven

 • brandblussers en andere onder druk staande goederen

 • verf en andere gevaarlijke of ontvlambare materialen en/of vloeistoffen

7.11

ParcelParcel accepteert géén zending met Gevaarlijke Goederen, tenzij separaat schriftelijk overeengekomen. In alle gevallen van vervoer van Gevaarlijke Goederen is ParcelParcel niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van vertraging of andere schade.

7.12

Aan bederf onderhevige en temperatuurgevoelige zendingen en/of goederen worden alleen vervoerd mits de verzender accepteert dat dit voor eigen risico geschiedt. ParcelParcel en/of de vervoerder leveren géén speciale bemiddeling of behandeling voor dergelijke zendingen, tenzij separaat schriftelijk overeengekomen.

7.13

De verzender garandeert dat de aangeboden zendingen in beveiligde ruimten worden voorbereid, verpakt, opgeslagen en vervoerd door betrouwbare personen en dat deze zendingen beschermd worden tegen de tussenkomst van niet-geautoriseerde personen voorafgaande aan de inontvangstneming via ParcelParcel en/of door de vervoerder.

7.14

De verzender is jegens ParcelParcel en/of de vervoerder aansprakelijk voor de letselschade aan personen, schade aan materiaal of aan andere zendingen, alsmede voor de kosten, welke ontstaan uit een gebrekkige verpakking van de zending.

7.15

Indien een zending door de douane moet worden ingeklaard of uitgeklaard, is het de verantwoordelijkheid van de verzender en/of de ontvanger om volledige en nauwkeurige documentatie daarvoor te leveren. De vervoerder zal, tenzij zij anders wordt geïnstrueerd, optreden als vertegenwoordiger van de verzender en/of ontvanger bij de douane. De vervoerder kan onder nadere schriftelijke goedkeuring voor rekening en risico van de verzender/de ontvanger een douane-agent of -broker aanwijzen welke de in- en uitklaringsactiviteiten zal uitvoeren.

7.16

De mate waarin ParcelParcel en/of de vervoerder de verzender en/of de ontvanger

op hun verzoek behulpzaam zijn bij het invullen van de vereiste douaneformulieren en andere formaliteiten is geheel vrijblijvend. Dit gebeurt geheel op eigen risico en voor verantwoording van de verzender en/of de ontvanger. De verzender en/of de ontvanger zullen voor eigen kosten, desgewenst, de douane-autoriteiten aanvullende informatie en documentatie verschaffen.

7.17

De verzender en/of de ontvanger verklaren zich ervan bewust te zijn, dat het maken van een onvolledige of onjuiste opgave of inbreuk op een intellectueel eigendom ten aanzien van de goederen of zending, bij de (douane-)autoriteiten aangemerkt kan worden als frauduleuze, strafbare en/of onrechtmatige handeling met het risico van civiele en/of (straf)rechtelijke vervolging, waarbij de inbeslagname, verbeurdverklaring en de verkoop of vernietiging van de zending als onderdeel van de vervolging of in de strafmaat begrepen kan zijn.

7.18

ParcelParcel en/of de vervoerder zijn in dat geval gerechtigd om de bevoegde autoriteiten te informeren over de naam en het adres van de verzender en/of de ontvanger, alsmede informatie te verstrekken over de aard en hoedanigheid van de in beslag genomen zending/goederen. Voorts zijn ParcelParcel en/of de vervoerder op vordering hiervan door de bevoegde autoriteiten, gerechtigd om toestemming te verlenen voor de vernietiging van de in beslag genomen zending/goederen.

Verzender en/of de ontvanger vrijwaren in alle gevallen ParcelParcel en/of de vervoerder van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

Verzender en/of de ontvanger vrijwaren in alle gevallen ParcelParcel en/of de vervoerder van alle kosten, schadevergoedingen, of wat voor kosten dan ook die het gevolg zijn van of gerelateerd kunnen worden aan de in de artikelen 7.17 en 7.18 genoemde activiteiten en/of handelingen en/of gevolgen daarvan.

7.19

Alle bezorg- en/of doorlooptijden (transittijd/overkomstduur) die door ParcelParcel worden opgegeven zijn geheel vrijblijvend en betreffen derhalve voor ParcelParcel géén finale termijn. Overschrijding van deze tijden (overkomstduur) doet voor ParcelParcel géén verzuim intreden en geeft de wederpartij géén recht op enige schadevergoeding. Op de website of enig ander medium van ParcelParcel weergegeven tijden zijn Estimated Times of Arrival (ETA), geschatte tijden van aankomst en/of doorlooptijden.

7.20

ParcelParcel kan in het kader van haar dienstverlening aan wederpartij adviseren over het te gebruiken vervoermiddel en de te volgen route voor en tijdens de uitvoering van het vervoer. ParcelParcel is gerechtigd de ter vervoer aangeboden zendingen tussentijds op te slaan als goede belangenbehartiger (‘goed huisvader’) uit naam, voor rekening en in opdracht van wederpartij/opdrachtgever/verzender. Alsdan blijven de voorwaarden van toepassing, tenzij enige verdragsbepaling zich hiertegen verzet.

7.21

ParcelParcel en/of de vervoerder mogen een zending (laten) bezorgen aan de ontvanger of aan een andere persoon die de bevoegdheid lijkt te hebben om de zending namens de ontvanger in ontvangst te nemen. Dat kunnen zijn, personen op hetzelfde adres als de ontvanger of diens buren. Mocht een zending niet in ontvangst worden genomen of is er geen contact mogelijk met ontvanger noch verzender, dan heeft ParcelParcel het recht om de zending op kosten van de verzender op te laten slaan dan wel later aan te laten bieden, te laten retourneren of te laten vernietigen. Het risico van aflevering aan een ander dan de ontvanger die de bevoegdheid lijkt te hebben om de zending namens de ontvanger in ontvangst te nemen, ligt bij de verzender/opdrachtgever. Het is aan verzender om onweerlegbaar te bewijzen dat ParcelParcel en/of vervoerder in redelijkheid en billijkheid hadden moeten begrijpen of weten dat een zodanige aflevering op geen enkele manier te rechtvaardigen is en dat zij door zo te handelen willens en wetens de kans op schade voor verzender hebben aanvaard. In geen geval is ParcelParcel en/of de vervoerder aansprakelijk voor mogelijke (vervolg)schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

7.22

ParcelParcel is gerechtigd om een opdracht in gedeelten uit te voeren. Indien de zendingen in gedeelten worden bezorgd, is ParcelParcel bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.23

De ontvanger mag de in ontvangst genomen zending slechts retourneren indien ParcelParcel daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk haar voorafgaande toestemming heeft verleend. De kosten van de retourzending zullen alsdan voor rekening van de wederpartij/opdrachtgever en/of verzender zijn, tenzij tussen partijen anders en schriftelijk is overeengekomen. Dit geldt ook wanneer de zending onbestelbaar blijkt als gevolg van nationale en/of internationale wetgeving.

7.24

Tenzij anders is overeengekomen, omvatten “werkdagen” niet zaterdag, zondag of (inter)nationale feestdagen.

Artikel 8 Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

8.1

Op het moment van aflevering gaat het risico voor de geleverde goederen en/of zending over op de wederpartij, ongeacht het bepaalde in artikel 8.2.

8.2

De eigendom van de geleverde of te leveren goederen uit verkoopactiviteiten van ParcelParcel, blijven rusten bij ParcelParcel totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen en alle andere verplichtingen die samenhangen met en voortvloeien uit de levering van deze goederen. Overigens blijft de wederpartij, ongeacht het bepaalde in de vorige zin, telkens verplicht tot tijdige betaling.

8.3

De wederpartij is, zolang deze niet heeft voldaan aan enige of het geheel van zijn verplichtingen uit artikel 8.2, niet bevoegd om de goederen waarop ParcelParcel het eigendomsrecht heeft of heeft voorbehouden, op welke wijze dan ook aan derden te verpanden of op enige andere wijze van zekerheidstelling over te dragen.

8.4

ParcelParcel is gerechtigd om zendingen met betrekking waartoe de wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, feitelijk en fysiek onder zich te krijgen en te houden totdat het verschuldigde volledig is voldaan, dan wel om de zendingen aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de wederpartij verschuldigde bedrag, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Dit laat onverlet de verplichting van wederpartij, indien de opbrengst van verkoop onvoldoende is voor dekking van het totaal van het verschuldigde, om het resterende van het verschuldigde onverkort te betalen aan ParcelParcel. De wederpartij dient in dit geval haar medewerking, om niet, te verlenen.

Het recht tot retentie en verkoop heeft ParcelParcel ook in geval:

 • het bedrijf van de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, wordt stilgelegd, insolvabel is of wordt geliquideerd;

 • de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt, onder bewind- of onder curatele is gesteld of een aanvraag omtrent faillissement, surseance van betaling, onderbewindstelling of ondercuratelestelling is ingediend;

 • bij overlijden van de wederpartij

 • beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de wederpartij.

Artikel 9 Intellectueel en industrieel eigendomsrecht

9.1

De huidige en toekomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten op, onder meer maar niet beperkt tot, door ParcelParcel geleverde goederen, diensten en adviezen, documenten, software, alsmede in de merk-, handelsnamen, logo’s en dergelijke van ParcelParcel blijven onverkort rusten bij ParcelParcel en worden op géén enkele wijze overgedragen aan de wederpartij.

9.2

Voor het gebruik op welke wijze dan ook van de merk-, handelsnamen, logo’s en dergelijke van ParcelParcel in promotiemateriaal, brochures, websites, producties, rapporten en dergelijke van de wederpartij, is de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van ParcelParcel verplicht.

9.3

Modellen, methodieken, systemen, technieken, instrumenten, software en webdiensten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst en al dan niet in het resultaat van de opdracht en/of overeenkomst zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van ParcelParcel.

9.4

Alle rechten op de webdiensten berusten uitsluitend bij ParcelParcel en/of haar licentiegever. Het aangaan van een opdracht en/of overeenkomst, het gebruik van de webdiensten of enig andere informatieoverdracht van ParcelParcel aan de wederpartij houdt géén overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht op de webdiensten. De door eindgebruiker ingevoerde of aangeleverde datagegevens zijn eigendom van de wederpartij. Alle rechten rustende op de database-opbouw of wijze van opslaan van de datagegevens van de wederpartij zijn eigendom van ParcelParcel.

9.5

Het feitelijke gebruik van, onder meer maar niet beperkt tot, gebruikersnaam, wachtwoord en/of naam van de omgeving van de webdiensten is niet overdraagbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ParcelParcel. De wederpartij verkrijgt uitsluitend het recht om gebruik te maken van de webdiensten gedurende een bepaalde periode.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid

10.1

De ontvanger dient de goederen dan wel zendingen bij aflevering te controleren. Tevens dient de ontvanger tijdens deze controle na te gaan of (transport)schade is opgetreden en/of het geleverde tekorten vertoont.

10.2

De ontvanger, dan wel de verzender, is verplicht om een klacht in verband met (transport)schade of tekorten die de ontvanger bij aflevering heeft geconstateerd en waarvan deze vindt dat ParcelParcel daarvoor aansprakelijk is, gemotiveerd op de vrachtbrief van de vervoerder aan te tekenen en binnen zeven kalenderdagen na aflevering en gespecificeerd schriftelijk aan ParcelParcel op te geven. Voorts dient de ontvanger dan wel de verzender de navolgende informatie aan te leveren binnen deze termijn:

 • afstand- en detailfoto’s binnen- en buitenzijde verpakking

 • afstand- en detailfoto’s van beschadigde inhoud

 • aard van de beschadiging

 • omschrijving van de inhoud

 • de waarde van het beschadigde product

 • een inkoop- aankoopfactuur (in geval van bijvoorbeeld verkoop via Ebay: een screenshot van de transactie vereist met daarop de gegevens van verkoper, koper en overeengekomen verkoopprijs)

 • verzenddatum

 • vervoerder en trackingnummer

 • gegevens verzender en ontvanger

 • aantal pakketten en gewicht per pakket

 • herstelkosten onderbouwd met offerte van hersteller/reparateur vervangingkosten

Bij gebreke daarvan verliest de wederpartij jegens ParcelParcel al haar rechten op grond van aansprakelijkheid voor dergelijke schade of tekorten tenzij er sprake is van opzet of een ernstige toerekenbare tekortkoming van ParcelParcel.

10.3

Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de ontvanger niet binnen vijf dagen na ontvangst van de zending een schriftelijke mededeling, waarin de aard van de schade of het verlies is aangegeven, aan ParcelParcel heeft meegedeeld, wordt de zending geacht in dezelfde staat te zijn afgeleverd als waarin de vervoerder deze heeft ontvangen.

10.4

Een zending wordt als vermist beschouwd indien deze niet binnen dertig dagen na verzending, geheel of gedeeltelijk, is afgeleverd en niet bekend is waar de zending zich bevindt. Gegronde klachten worden na deze periode verder in behandeling genomen.

10.5

Klachten van de wederpartij, ook indien deze tijdig zijn ingediend, hebben géén opschorting van de betalingsverplichting van de wederpartij tot gevolg.

10.6

ParcelParcel aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of van welke aard ook, ongeacht de wijze waarop de actie is of wordt ingesteld, waaronder eventuele onjuistheid, onvolledigheid of overbodigheid van uitgebrachte adviezen, of onjuiste of onbehoorlijke belangenbehartiging of de keuze of uitvoering van diensten van de ingeschakelde vervoerders en/of deskundigen, wanprestatie, onrechtmatige daad, of anderszins, behoudens de schade te wijten is aan opzet of een ernstige toerekenbare tekortkoming van ParcelParcel. Voorts aanvaardt ParcelParcel géén aansprakelijkheid voor indirecte schade, waar onder meer begrepen en niet uitputtend en uitsluitend bepaald: gevolgschade, gederfde winst, gederfde besparingen en zakelijke mogelijkheden.

10.7

In géén geval zal de aansprakelijkheid van ParcelParcel, daaronder begrepen haar medewerkers en door haar in opdracht werkende adviseurs, vertegenwoordigers, tussen- en/of hulppersonen, voor nadelige gevolgen van ernstige tekortkomingen verder strekken dan het bedrag, dat eventueel in rechte de vastgestelde aansprakelijkheid is, die beperkt is tot 25% van de onderliggende factuurwaarde over de relevante transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

10.8

Onverminderd de overige bepalingen, en behoudens de eventuele andere schriftelijke afspraken, is de aansprakelijkheid voor transport van ParcelParcel en/of de vervoerder voor (gedeeltelijk) verlies en (gedeeltelijke) beschadiging van de zending als volgt:

 • bij nationaal wegvervoer en wegvervoer binnen Nederland, is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR 3,40 per kilogram voor ontbrekend of beschadigd gewicht als bepaald in de AVC General Transport Conditions 2002.

 • Op binnenlandse koeriersdiensten zijn de Algemene Voorwaarden van Koeriersdiensten van toepassing en is aansprakelijkheid beperkt tot EUR 454 voor schade en of vermissing per zending.

 • in geval van internationaal wegvervoer is de aansprakelijkheid beperkt tot 8,33 SDR (Special Drawing Rights; circa EUR 9,35) per kilogram voor ontbrekend of beschadigd gewicht op basis van The Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (Geneva 1956).

 • indien het vervoer heeft plaatsgevonden uitsluitend of gedeeltelijk door de lucht, dan bepaalt het Verdrag van Warschau de aansprakelijkheid van de vervoerder tot een maximum van 17 SDR (circa EUR 19,50) per kilogram voor ontbrekend of beschadigd gewicht. Bij gebreke van rechtstreekse toepasselijkheid van het Verdrag van Warschau wordt de aansprakelijkheid als zodanig bepaald.

10.9

In alle bovengenoemde gevallen wordt de schadevergoeding berekend op basis van de werkelijke waarde van de zending op de plaats en tijdstip van inontvangstneming. Uitgangspunt is het aantal ontbrekende of beschadigde kilo’s. Daar boven worden de vrachtprijs en de overige met betrekking tot het vervoer van de zending door de verzender gemaakte kosten, in ieder geval van geheel verlies volledig en in geval van gedeeltelijk verlies naar verhouding, terugbetaald.

10.10

De werkelijke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de douane, reparatie-, vervangings-, inkoop- of marktwaarde, waarbij de laagste waarde geldt.

10.11

ParcelParcel is niet aansprakelijk, indien het verlies, de beschadiging of de vertraging is veroorzaakt door:

 • een schuld of opdracht van de verzender of de ontvanger;

 • een eigen gebrek van de zending;

 • bijzondere omstandigheden als genoemd in artikel 11.1;

 • omstandigheden die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan deze de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

10.12

ParcelParcel en/of de vervoerder worden door de wederpartij gevrijwaard tegen aanspraken van derden op schadevergoeding, ontstaan door en verband houdend met de uitvoering van het vervoer en door of als gevolg van een onjuist gebruik van de goederen en diensten geleverd door ParcelParcel, alsmede door een gebruik dat niet overeenkomstig de instructies of adviezen van ParcelParcel is.

10.13

Indien de vervoerder en/of ontvanger om wat voor reden dan ook weigert om te tekenen voor het aantal, of het gewicht van de zending(en) of items etcetera dan kan ParcelParcel niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

10.14

Alle door ParcelParcel en/of door de vervoerder verrichte handelingen en activiteiten met betrekking tot het vervoer van de zending zijn voor verantwoordelijkheid van de verzender en/of wederpartij/opdrachtgever.

10.15

ParcelParcel kan het vervoer opdelen waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoerders/vervoersoplossingen met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.  Hierdoor kunnen voor de diverse onderdelen van het totaaltransport verschillende voorwaarden worden gehanteerd (zie art. 10.8).

Artikel 11 Overmacht

11.1

Er is géén sprake van een toerekenbare tekortkoming van ParcelParcel indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van derden, onder andere leveranciers van ParcelParcel, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteits-, internet- en/of telefoonnetvoorzieningen, bedrijfs-, verkeers-, weers- en/of transportstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van ParcelParcel, of door haar ingeschakelde derden, kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de wederpartij nakomt.

11.2

Alle door of in verband met de overmacht veroorzaakte bijkomende kosten, met betrekking tot de bemiddeling van vervoer, zoals transport-, op- en overslagkosten, magazijn- of terreinhuur, overlig-, staan- en wachtgelden, verzekeringen, wegruiming etcetera, komen ten laste van de wederpartij/opdrachtgever en dienen aan ParcelParcel op eerste verzoek te worden voldaan.

11.3

Indien ParcelParcel als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit de opdracht en/of overeenkomst na te komen, dan is ParcelParcel niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt.

Artikel 12 Ontbinding en tussentijdse beëindigingen

12.1

ParcelParcel is gerechtigd de opdracht en/of overeenkomst met de wederpartij eenzijdig, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden indien de wederpartij nalatig is en blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, de uitvoering als gevolg van overmacht blijvend verhinderd is of redelijkerwijs bezwaarlijk is, indien in redelijkheid kan worden aangetoond dat de opdrachtuitvoering conform de opdracht en/of overeenkomst niet meer kan geschieden, zulks naar haar keuze, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

12.2

Voorts kan tussentijdse ontbinding plaatsvinden middels een aangetekende, schriftelijke kennisgeving, onverminderd de rechten van ParcelParcel, indien:

 • het bedrijf van de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, wordt stilgelegd, insolvabel is of wordt geliquideerd;

 • de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt, onder bewind- of onder curatele is gesteld of een aanvraag omtrent faillissement, surseance van betaling, onder bewindstelling of onder curatelestelling is ingediend;

 • bij overlijden van wederpartij

 • beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de wederpartij.

Artikel 13 Verval en verjaring

13.1

Alle vorderingen op ParcelParcel uit hoofde van deze AV verjaren op straffe van verval:

 • bij nationaal wegvervoer, wegvervoer binnen Nederland, door verloop van één jaar na, te rekenen vanaf de aanvang van de dag, volgende op de dag waarop de zending werd afgeleverd of had moeten zijn afgeleverd.

 • bij internationaal wegvervoer, door verloop van één jaar, te rekenen van; in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, vanaf de dag waarop de zending is afgeleverd; in geval van volledig verlies, vanaf de dertigste dag na afloop van de geplande dag van aflevering.

 • bij luchtvervoer, binnen een termijn van twee jaren, te rekenen vanaf de dag van aankomst van de zending ter bestemming, of van de dag waarop het vliegtuig had moeten aankomen, of van de onderbreking van het vervoer.

 • in alle andere gevallen, na afloop van een termijn van drie maanden na beëindiging van de (vervoer)overeenkomst; in geval van opzet of een ernstige toerekenbare tekortkoming van ParcelParcel is de verjaringstermijn twee jaar.

13.2

Een schriftelijke vordering schort de verjaring niet op. Een gedeeltelijke erkenning van de vordering stuit de verjaring slechts voor het erkende deel. Een schriftelijke afwijzing van op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende vorderingen stuiten de verjaring niet. Een verjaarde vordering kan ook niet meer worden verrekend.

Artikel 14 Geheimhouding en privacy

14.1

Zowel ParcelParcel als de wederpartij zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij(en). In het bijzonder zal ParcelParcel geheimhouding betrachten ten aanzien van gegevens en informatie die met behulp van de webdiensten worden opgeslagen en/of uitgewisseld, voor zover ParcelParcel hiervan kennis heeft. De wederpartij zal zonder toestemming van ParcelParcel aan derden géén mededeling doen over de aanpak van ParcelParcel, haar werkwijze en dergelijke, dan wel enige rapportage en/of inloggegevens tot webapplicaties van ParcelParcel ter beschikking stellen.

14.2

Gebruikmaken van de ParcelParcel website of gerelateerde websites om informatie te verstrekken, al dan niet via automatische internet zoekfuncties, aan een derde partij is uitdrukkelijk verboden. ParcelParcel aanvaardt géén ideeën, concepten of technieken voor diensten en/of goederen via andere websites. Indien dergelijke informatie wordt ontvangen, wordt deze als niet vertrouwelijk behandeld en wordt ParcelParcel verondersteld hier vrij gebruik van te mogen maken en deze informatie naar eigen oordeel te (her)gebruiken.

14.3

Het gebruik van de webdiensten kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. ParcelParcel fungeert hierbij als tussenpersoon. In die hoedanigheid zal ParcelParcel zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van de opdracht en/of overeenkomst heeft de wederpartij de verplichting met deze persoonsgegevens van de eindgebruiker om te gaan in het kader van de webdiensten en dient de wederpartij te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal ParcelParcel alleen uitvoeren in opdracht van de wederpartij, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

ParcelParcel verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de aangeboden online diens. ParcelParcel is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de wederpartij of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

14.4

De wederpartij erkent en stemt ermee in dat het Privacybeleid van ParcelParcel van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van de wederpartij door ParcelParcel. De wederpartij stemt hierbij uitdrukkelijk in met het Privacybeleid alsmede de in deze AV opgenomen Verwerkingsvoorwaarden. ParcelParcel heeft het recht om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en het is de verantwoordelijkheid van wederpartij om het Privacybeleid opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door

De wederpartij van de diensten van ParcelParcel na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door wederpartij van het herziene Privacybeleid, behoudens enige tegenstrijdige bepalingen in deze AV.

De door de wederpartij opgegeven gegevens worden opgenomen in de administratie van ParcelParcel. De wederpartij stemt ermee in dat ParcelParcel gebruik kan maken van gegevens die door de wederpartij aan ParcelParcel zijn verstrekt, zulks voor commerciële-, management- en beveiligingsanalyse alsmede de administratie. De gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan wederpartij of, voor zover op grond van relevante wetgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens vereist, toestemming van de wederpartij voor andere doeleinden gebruikt of aan derden vertrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Voorts stemt de wederpartij er mee in dat de naam en/of logo van de wederpartij gebruikt kan worden op de website van ParcelParcel. De wederpartij heeft bepaalde wettelijke rechten (door ParcelParcel te contracteren) op toegang tot, rectificatie van, bezwaar tegen het gebruik voor directe marketing van of verwijdering van persoonlijke gegevens die ParcelParcel over de wederpartij bezit. Een uitgebreid privacybeleid is gepubliceerd op de website van ParcelParcel.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1

Op deze AV en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

15.2

Alle geschillen ontstaan uit of voortvloeiende uit een overeenkomst of handelswijze waarop deze AV van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ParcelParcel is gevestigd, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

Heb je een vraag of hulp nodig?

Stuur ons een e-mail

Stuur ons een e-mail

[email protected]
Chat met een specialist

Chat met een specialist

Start chat