Verwerkingsvoorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen 

Deze verwerkingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ParcelParcel Netherlands BV en ParcelParcel Belgium BV (hierna “ParcelParcel”).

Elk bedrijf, onderneming, stichting of andere partij die bij ParcelParcel een account heeft voor het verzendplatform of op een andere wijze gebruikmaakt van de diensten (hierna “klant”) van ParcelParcel wordt geacht de verwerkingsvoorwaarden geheel en onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

De klant zal in het kader van deze verwerkingsvoorwaarden worden aangemerkt als de Verantwoordelijke en ParcelParcel als Verwerker.

In het licht van artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), zullen deze verwerkingsvoorwaarden van toepassing zijn op alle diensten die ParcelParcel aan de klant levert. Tevens zijn deze verwerkingsvoorwaarden van toepassing op de afspraken tussen partijen die gericht zijn op de verwerking van persoonsgegevens van de klant.

Artikel 2 Definities

 • AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

 • Betrokkene: een natuurlijk persoon wier persoonsgegevens worden verwerkt door ParcelParcel;

 • EER: Europese Economische Ruimte;

 • Datalek: een niet-geautoriseerde of onrechtmatige verwerking, openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens van de klant;

 • Diensten: alle aanvragen, aanbiedingen, prijscouranten, offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden van ParcelParcel en haar medewerkers inzake de verkoop, de levering van diensten en/of goederen, het uitvoeren van adviesopdrachten en/of de bemiddeling in vervoer en/of logistieke diensten tussen ParcelParcel en klanten c.q. rechtsopvolger(s) en de activiteiten die wordt geleverd of uitgevoerd door ParcelParcel bij het gebruik van ParcelParcel.com, MyParcelParcel, ParcelParcel.io, ParcelParcel.nl, ParcelParcel.be en andere gerelateerde diensten die worden aangeboden door ParcelParcel;

 • Persoonsgegeven: iedere informatie over een natuurlijke persoon die geïdentificeerd of identificeerbaar is;

 • Persoonsgegevens van de klant: alle persoonsgegevens van de klant die door ParcelParcel worden verwerkt of door derden worden verwerkt in opdracht  van ParcelParcel in de uitvoering van de diensten;

 • Privacy Shield: het EU-VS kader waarin is geregeld op welke wijze persoonsgegevens tussen Europa en de Verenigde Staten van Amerika moeten worden doorgegeven zodat ondernemingen voldoen aan de privacy verplichtingen;

 • Subverwerker: elke partij die aangewezen is door of namens ParcelParcel om persoonsgegevens van de klant te verwerken;

 • Verantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Definities die opgenomen zijn in de AVG en voor zover hierboven niet uitgelegd, zijn van overeenkomstige betekenis en van toepassing op deze verwerkingsvoorwaarden.

ParcelParcel kan persoonsgegevens van de klant verwerken namens de klant wanneer ParcelParcel haar diensten beschikbaar stelt aan die klant. In dat verband komen partijen de navolgende voorwaarden overeen:

Artikel 3 Verwerking van persoonsgegevens

3.1 De persoonsgegevens van de klant worden door ParcelParcel enkel verwerkt in het kader van het ter beschikking stellen en verbeteren van de diensten die ParcelParcel levert aan de klant. 

3.2 Tenzij anders vereist door de relevante wet waaraan ParcelParcel is onderworpen, worden persoonsgegevens van de klant enkel namens de klant verwerkt en slechts in overeenstemming met deze verwerkingsvoorwaarden of naar aanleiding van gedocumenteerde instructies van de klant.

3.3 Inzake de verwerking van persoonsgegevens van de klant zal ParcelParcel zich houden aan alle van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

3.4 Tenzij toepasselijke wetgeving dit verbiedt, wordt de klant door ParcelParcel onmiddellijk geïnformeerd indien, naar het oordeel van ParcelParcel, een opdracht van de klant inzake de verwerking van persoonsgegevens van de klant, inbreuk maakt op (relevante) wetgeving inzake gegevensbescherming en/of op deze verwerkingsvoorwaarden.

Artikel 4 Toepasselijkheid van de verwerkingsvoorwaarden

4.1 Deze verwerkingsvoorwaarden hebben toepasselijkheid op alle persoonsgegevens van de klant die door ParcelParcel worden verwerkt met betrekking tot de diensten. De verwerkings-voorwaarden gelden tot en vervallen automatisch wanneer alle persoonsgegevens worden verwijderd.

Artikel 5 Delen van data

5.1 ParcelParcel ziet erop toe dat persoonsgegevens van de klant exclusief verwerkt worden door ParcelParcel, dan wel subverwerkers binnen de EER, de Verenigde Staten van Amerika of in een ander door de Europese Commissie erkend land dat een adequaat beschermingsniveau biedt aan de verwerking van persoonsgegevens. Van een subverwerker in de Verenigde Staten van Amerika wordt alleen gebruik gemaakt, indien zij voldoen aan het Privacy Shield.  

5.2 Wanneer ParcelParcel van de klant toestemming heeft gekregen tot het overdragen van de persoonsgegevens van de klant aan een ontvanger of land buiten de EER of de Verenigde Staten van Amerika, wordt door ParcelParcel gebruik gemaakt van standaardcontractsbepalingen (ingevolge het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractuele bepalingen) indien de Europese Commissie het gegevensbeschermingssysteem van een dergelijke ontvanger of land niet erkend, dan wel indien het gegevensbeschermings -systeem door de relevante autoriteiten niet als adequaat wordt beschouwd. 

Artikel 6 Beveiliging

6.1 Om te voldoen aan de artikelen 35 en 36 AVG, of soortgelijke bepalingen van enige andere wetgeving inzake gegevensbescherming, zal ParcelParcel de wederpartij assisteren bij het uitvoeren van impact assesments. Hieronder valt tevens het assisteren bij overleg met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. Door ParcelParcel wordt naar maximaal vermogen maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens van de klant en het voorkomen van een datalek. 

6.2 Deze beveiligingsmaatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en niet beperkt tot het beschermen van persoonsgegevens van de klant. 

6.3 Door ParcelParcel wordt de uiterste zorg betracht om te voorkomen dat onbevoegden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de klant. Tevens zullen alle personen die geautoriseerd zijn om persoonsgegevens van de klant te verwerken, gebonden zijn aan vertrouwelijkheid of een wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid hebben.

6.4 Enkel de personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens van de klant te verwerken, krijgen toegang tot die gegevens en alleen voor zover noodzakelijk om diensten aan de klant te leveren en te verbeteren. ParcelParcel draagt hier zorg voor en ziet hierop toe.

6.5 De klant wordt geacht gebruik te maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals en niet uitsluitend een anti-virus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti-phishing en firewall oplossing. Voorts dient de klant ervoor te zorgen dat de sessie in de webapplicaties wordt afgesloten bij het verlaten van de website.

Artikel 7 Subverwerking gegevens

7.1 ParcelParcel kan een subverwerker aanwijzen voor enige verwerkingsactiviteiten op grond van deze verwerkingsvoorwaarden. Een subverwerker wordt enkel door ParcelParcel aangewezen indien die zich binnen de EER of de Verenigde Staten van Amerika bevindt. In het geval de subverwerker zich binnen de Verenigde Staten van Amerika bevindt, dient deze partij te voldoen aan het Privacy Shield. Indien ParcelParcel van een subverwerker gebruik wil maken die zich buiten de EER of de Verenigde Staten van Amerika bevindt, of indien de subverwerker uit Amerika niet voldoet aan het Privacy Shield, zal de klant geïnformeerd worden en heeft de klant het recht om geen diensten te ontvangen en haar account te verwijderen.

7.2 De klant verklaart zich akkoord met de subverwerkers die ParcelParcel aan heeft gewezen. Een overzicht van subverwerkers is online beschikbaar op de Privacy Policy pagina op de websites van ParcelParcel.

7.3 ParcelParcel is door de klant tevens gemachtigd in het gebruik van andere derden als subverwerkers, indien die partijen worden aangewezen in overeenstemming met deze verwerkingsvoorwaarden.

7.4 ParcelParcel zorgt ervoor dat met betrekking tot een subverwerker een dergelijke opdracht schriftelijk wordt vastgelegd in een overeenkomst of andere schriftelijke rechtshandeling. ParcelParcel zorgt er tevens voor dat de verplichtingen, zoals in deze verwerkingsvoorwaarden staan beschreven en onder artikel 28 lid 3 AVG gelden, op gelijke wijze worden opgelegd aan de subverwerker. Daarnaast zorgt ParcelParcel ervoor dat de subverwerker persoonsgegevens van de klant enkel verwerkt in overeenstemming met toepasselijke technische en organisatorische maatregelen krachtens deze verwerkingsvoorwaarden en krachtens artikel 32 AVG.

7.5 De verantwoordelijkheid van ParcelParcel met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de klant strekt zich enkel tot de verwerking door een subverwerker.

Artikel 8 Rechten van de betrokkene

8.1 Op verzoek van de klant stelt ParcelParcel de klant in staat de verwerking van persoonsgegevens van de klant in te zien, te wissen, te corrigeren, te openbaren en te beperken. Tevens wordt de klant in staat gesteld de persoonsgegevens van de klant te exporteren in overeenstemming met deze verwerkingsvoorwaarden. 

8.2 Bij een verzoek door een betrokkene inzake de persoonsgegevens van de klant zal ParcelParcel in het kader van Hoofdstuk III AVG betrokkene ondersteunen bij het indienen van het verzoek bij de klant, die op dit verzoek zal reageren. ParcelParcel zal tevens de klant ondersteunen bij het voldoen aan haar verplichting om te reageren op verzoeken van betrokkene.

Artikel 9 Datalek

9.1 Overeenkomstig de artikelen 33 en 34 AVG brengt ParcelParcel in het geval van een datalek dat van invloed is op de persoonsgegevens van de klant, de klant zonder onredelijke vertraging op de hoogte van de inbreuk. ParcelParcel neemt tevens direct maatregelen om de inbreuk te stoppen en eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

9.2 Overeenkomstig de artikel 33 en 34 AVG wordt de klant door ParcelParcel ondersteund in de waarborging van de naleving van wettelijke verplichtingen om de inbreuk te melden aan een bevoegde toezichthoudende autoriteit en, indien nodig, de betrokkene van de datalek te informeren.

Artikel 10 Impact Assesments

10.1 Om te voldoen aan de artikelen 35 en 36 AVG, of soortgelijke bepalingen van enige andere wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt de klant door ParcelParcel geassisteerd bij het uitvoeren van impact assesments. Hieronder valt tevens het assisteren bij overleg met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.                                                                   

Artikel 11 Audit & controle

11.1 ParcelParcel stel de klant, of een derde handelend onder instructie van de klant, in staat om op eigen kosten een audit uit te voeren inzake de gegevensbeveiliging alsmede deze verwerkingsvoorwaarden van ParcelParcel en de naleving daarvan, voor zover de audit betrekking heeft op de verwerking van de persoonsgegevens van de klant. 

11.2 In geval van overmacht zullen partijen in overleg treden teneinde de consequenties daarvan te bespreken. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht.

Artikel 12 Register verwerkingsactiviteiten

12.1 Overeenkomstig met artikel 30 AVG houdt ParcelParcel een register bij van verwerkingsactiviteiten inzake de persoonsgegevens van de klant. 

12.2 ParcelParcel verleent medewerking indien de klant of de bevoegde toezichthoudende autoriteit om beschikbaarheid van deze gegevens verzoekt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 De onder deze verwerkingsvoorwaarden of bij wet opgelegde aansprakelijkheid van ParcelParcel, zal immer beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van ParcelParcel.

13.2 De aansprakelijk van ParcelParcel is, indien de aansprakelijkheidsverzekering niet voldoende dekking biedt, steeds beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald aan ParcelParcel voor de aangaande diensten in het betreffende kalenderjaar.

Artikel 14 Wissing of teruggave van persoonsgegevens 

14.1 Na registratie bij ParcelParcel, worden binnen twaalf (12) maanden de persoonsgegevens van de klant gepseudonimiseerd. 

14.2 ParcelParcel stelt de klant in staat om te allen tijde aan ParcelParcel schriftelijk te verzoeken het account te sluiten en/of alle persoonsgegevens van de klant te wissen (recht op vergetelheid). ParcelParcel zal alle persoonsgegevens van de klant wissen binnen zes (6) maanden na ontvangst van het verzoek.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht 

15.1 Bestaat er een tegenstrijdigheid tussen deze verwerkingsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AV), dan prevaleren de verwerkingsvoorwaarden van ParcelParcel.

15.2 De Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien bepalingen uit deze verwerkingsvoorwaarden niet-afdwingbaar of niet-geldig zijn. 

15.3 Op deze werkingsvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

15.4 Ieder geschil verband houdend met de uitvoering van de prestaties zal worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter, daaronder begrepen de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding, tenzij op grond van dwingend recht een ander rechter bevoegd is.

Heb je een vraag of hulp nodig?

Stuur ons een e-mail

Stuur ons een e-mail

[email protected]
Chat met een specialist

Chat met een specialist

Start chat